วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   
       พระอุโบสถหลังแรก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2350 ในขณะที่หลวงพ่อเอี่ยมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของ วัดช่องลม ได้มีพระมาอาศัยหลายรูปแล้วเสนา-สนะก็พอพักพออาศัยแล้วชาวบ้านเกิดศรัทธาในพระเหล่านั้น ใคร่จะอุปสมบทลูกหลาน ก็เกิดติดขัดเรื่องไม่มีพระอุโบสถเพราะไม่มีอุโบสถจะทำสังฆกรรมเช่นนั้นให้สำเร็จได้ คุณปู่-คุณย่าผู้เป็นเจ้าของที่ ได้เป็นหัวแรงในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ พร้อมทั้งเที่ยวบอกบุญ และได้ขอแรงขอความร่วมมือจากชาวบ้านใกล้เรือนเคียง ให้ช่วยกันสร้างพระอุโบสถ และพระอุโบสถหลังแรกนี้ปรากฏว่าเป็นรูปโรงเรือน มุงจากฝาขัดแตะ โบกปูนขาว


       พระอุโบสถหลังที่ 2 สร้างในสมัยของหลวงพ่อปั้น โดยคุณนายทองคำบุตรีของคุณย่าอ่วม และเป็นคุณป้าของคุณนายทองอยู่ บูรณกิจ และเป็นคุณยายของนางพยุง ลือประเสริฐ อยู่ที่ตำบลท่าฉลอม ได้จัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นตัวไม้ขึ้นหลังคามุงกระเบื้อง ดินเผา ฝากระดานและลูกกรงไม้ นับว่าขึ้นสูงกว่าสภาพเก่าอีกชั้นหนึ่ง และจัดผูกพัทธสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และทำการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยหลวงพ่อแก่น โดยเปลี่ยนแปลงระเบียงรอบนอกจากกระเบื้องดินเผาเป็นซีเมนต์ จากลูกกรงไม้เป็นลูกกรงปูน และยกพระประธานให้สูงขึ้น และทำฐานชุกชีใหม่ โดยพระพิมพ์ จนฺทสโร เป็นผู้จัดทำก็อยู่ในสมัยนี้


       พระราชสาครมุนีได้กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ประมาณเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท พระอุโบสถหลังใหม่ได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2503 และก็ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ ได้เป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขของเหล่าพศกนิกร ทั้งฝ่ายพุทธ-จักร และฝ่ายอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ในวันเดียวกันกับที่เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐิน และใช่แต่เท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มีมหามงกุฏประดิษฐานไว ้หน้าจั่วพระอุโบสถหลังใหม่ นับว่าเป็นศิริมงคลที่หาค่ามิได้แก่วัดช่องลมและแก่ชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยทั่วหน้าสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =